Nieuws: een website met aanbod welzijn en zorg

Vluchtelingenwerk

Uitleg Vluchtelingenwerk

Maatschappelijke begeleiding

Nederland is voor statushouders in het begin heel complex. VWON begeleidt statushouders 12 maanden op het gebied van vestiging en integratie.

Dit traject begint op het moment dat een vluchteling in de gemeente komt wonen. We ondersteunen bij de vestiging in zijn/haar nieuwe gemeente, vergroten de zelfredzaamheid en bereiden de cliënt voor op het ondertekenen van de participatieverklaring.  Onder de begeleiding van VWON vallen activiteiten als:

• Uitvoeren van een brede intake om de behoeften en mogelijkheden van een statushouder snel in kaart te brengen.
• Onafhankelijke voorlichting over inburgering en het inburgeringsaanbod.
• Uitvoeren van workshops voorafgaand aan de ondertekening van de participatieverklaring
• Coaching door vrijwilligers rondom allerlei zaken waar vluchtelingen tegen aan lopen als ze nieuw in de gemeente komen wonen.

De begeleiding gebeurt door deskundige vrijwilligers, ondersteund door agogisch medewerkers.

Adviesraad Sociaal Domein Twenterand hulp vluchtelingen

Spreekuur

VWON biedt na de begeleidingsperiode van 1 jaar het spreekuur aan. Het spreekuur (informatie- en adviespunt) is op maandag en woensdag van 10:00 tot 12:.00 uur in Het Punt te Vroomshoop geopend. Op maandag en dinsdag is vluchtelingenwerk telefonisch te bereiken tussen 09:00 uur en 15:00 uur. Het informatie- en adviespunt is een laagdrempelige voorziening waar vluchtelingen wekelijks terecht kunnen voor onafhankelijke informatie en advies. Vluchtelingen kunnen met allerlei vragen terecht tijdens dit spreekuur. Tijdens een spreekuur handelen vrijwilligers, onder eindverantwoordelijkheid van een agogisch medewerker, het volgende • Spreekuurmedewerkers beantwoorden vragen op het gebied van bijvoorbeeld inburgering, wet- en regelgeving, mogelijkheden voor participatie in de gemeente,  de materiële rechtspositie en de Vreemdelingenwet.

• Cliënten nemen regelmatig post mee van officiële instanties, zoals de gemeente of de belastingdienst, waarbij ze de spreekuurmedewerkers om uitleg vragen.
• Spreekuurmedewerkers kennen de sociale kaart in hun gemeente en kunnen de cliënten dan ook doorverwijzen waar nodig.

Niet elke cliënt is na het eerste begeleidingstraject al helemaal zelfredzaam. Het spreekuur biedt hiervoor een ideale uitkomst.

Gezinshereniging

Wij (VWON) bieden individuele informatie en ondersteuning ten behoeve van gezinshereniging. Cliënten hebben vaak noodgedwongen hun gezinsleden in land van herkomst achter moeten laten toen ze vluchtten voor geweld of vervolging. Wanneer zij na asielprocedure zijn toegelaten in Nederland hebben zij onder voorwaarden recht op gezinshereniging. Deze procedure is complex en kent grote afbreukrisico’s.

Vrijwilligers

VWON is op zoek naar vrijwilligers in verschillende functies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Myrthe Pesch (teamleider VWON)
E: mpesch@vluchtelingenwerk.nl
T: 06 57087160